login

logo sekce

Aktuality

Beachvolejbalový turnaj amatérských dvojic na Ostrůvku v neděli 3. 9. od 9 hod. 27.8.2017

VK Rokycany pořádá v neděli 3. 9. 2017 od 9 hod. na Ostrůvku turnaj v beachvolejbale amatérských smíšených dvojic. Startovné je ve výši 100,– Kč na osobu. Platí pro všechny přihlášené, že minimálně jeden ze startující dvojice hráčů by měl být amatér. Na turnaj se mohou přihlásit i jednotlivci, z nichž budou následně sestaveny týmy. Bližší informace a přihlášky do 31. 8. u Petry Rédlové (tel. 775 200 257) nebo osobně u trenérů VK Rokycany. Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání na beachových kurtech VK Rokycany na Ostrůvku. (rkč)

Pokyny pro účastníky soustředění dětských a mládežnických kategorií VK Rokycany ve dnech 27. 8. - 2. 9. 2017 15.8.2017

VOLEJBALOVÝ KLUB ROKYCANY

P O K Y N Y pro účastníky „Soustředění 2017“, které se bude konat ve dnech 27. srpna – 2. září 2017 (neděle – sobota).

Zahájení 27.8.2017 (neděle) v 14.30 h hala Gymnázia Rokycany

Průběh

  • dopolední část od 8.30 h – obutí do haly
  • odpolední část kurty – „na Ostrůvku“ – obutí a oblečení venkovní

Stravování – obědy: pondělí – pátek v jídelně ZŠ TGM; Bazén pondělí – pátek cca 17.00 – 18.00 h; Konec 2.9.2017 (sobota) v 11.30 h; Cena 850,– Kč; Úhrada nejpozději v den zahájení; Kontakt Jaroslav Anton TZ: 371 706 326, MT: 605 227 175 (v pracovní době) nebo 603 836 073

PRÁZDNINOVÝ BEACH CAMP NA OSTRŮVKU POKRAČUJE! 8.8.2017

V areálu VK Rokycany stále pokračuje oblíbený prázdninový beach camp pro začátečníky i pokročilé. Pravidelné beachvolejbalové tréninky pod vedením Jakuba Vály Tréninky se konají každé pondělí v čase od 17:00 – 18:30 (s výjimkou 7. 8., kdy trénink začíná až v 18.30 od.). Případné rozšíření termínů je je stále možné na základě individuální domluvy s trenérem. Program tréninků: technika hry od základů až po vybrané herní systémy. Maximální počet účastníků na tréninku je omezen, proto si v případě zájmu zarezervujte místa co nejrychleji. Nutnou rezervaci proveďte mailem nebo telefonicky na čísle 728438819. Cena 100 Kč/1,5h na osobu. Mnoho pěkných sportovních zážitků vám přeje VK Rokycany

PRÁZDNINOVÝ BEACH CAMP PRO ZA?ÁTE?NÍKY I POKRO?ILÉ NA OSTR?VKU od 10. 7. 29.6.2017

V areálu VK Rokycany se uskute?ní prázdninový beach camp pro za?áte?níky i pokro?ilé. Od 10. ?ervence budou probíhat na OSTR?VKU pravidelné beachvolejbalové tréninky pod vedením zkušených hrá??. Tréninky se budou konat minimáln? 1× týdn? v pond?lí v ?ase 17:00 – 18:30. P?ípadné rozší?ení termín? je možné podle zájmu ú?astník?. Program trénink?: technika hry od základ? až po vybrané herní systémy. Maximální po?et ú?astník? na tréninku je omezen na 8 osob. Nutnou rezervaci prove?te mailem nebo telefonicky na ?ísle 728438819. Cena 100 K?/1,5h na osobu.

Na shledání se t?ší

Jakub Vála

plakát
Festival barevného minivolejbalu 28.6.2017

V ?eských Bud?jovicích se ve dnech 10. a 11. ?ervna odehrál republikový festival barevného minivolejbalu. Postupem z krajských kol se nám poda?ilo obsadit nejen všechny kategorie, ale v kone?ném hodnocení nám dokonce zacinkaly medaile, a to 2× st?íbrná a jedna bronzová. Hlavním cílem tohoto turnaje není výsledek, ale ú?ast, tedy napln?ní olympijského hesla – není d?ležité zvít?zit, ale zú?astnit se. V úmorném vedru, hrálo se na fotbalovém h?išti, p?edvedla všechna d?v?ata bojovný výkon, n?kdy chyb?l kousek št?stí, když d?v?at?m v modrém mini volejbalu unikla bronzová medaile o jeden jediný mí?. Odm?nou všem byl sobotní zápas mužské reprezentace v rámci sv?tové ligy s Nizozemskem, který jsme, bohužel, i p?es vydatné povzbuzování, prohráli. Náplastí pak byla návšt?va všech hrá?? a realiza?ního týmu v ned?li dopoledne na h?išti spojená se spole?ným i individuálním fotografováním a možností „ulovit“ autogram nap?íklad Vladimíra Sobotky, Jakuba Janoucha nebo Aleše Holubce. Tak snad se nám stejn?, nebo ješt? lépe zada?í i v p?íštím sezón?.

P?ístup do areálu VK Rokycany pro ve?ejnost pouze hlavní bránou 7.6.2017

Od 4. 6. 2017 je vstup do venkovního areálu VK Rokycany, tj. na ´Ostr?vek´, pro ve?ejnost možný pouze hlavní bránou. P?ístup je z k?ižovatky ulic Soukenická a Josefa Tomáška (u mostu) cestou vedoucí podél koryta ?eky Klabavy. K parkování vozidel je možné využít parkovišt? v ulici Pod Kostelem, nebo parkovací místa v ulici Josefa Tomáška ?i Na Pátku. (rk?)


© Volejbalový klub Rokycany 2006, design by Marci & NORADU, marcela.v@karneval.cz XHTML 1.1 Valid Získejte Firefox!